Phát hành Niên giám thống kê 2022 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm.

“Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương 2022” được bổ sung một số chỉ tiêu mới theo xu hướng phát triển chung. Một số chỉ tiêu có thay đổi nội dung, phương pháp tính theo chuẩn mực quốc tế; vì vậy, dữ liệu có thể chênh lệch với các ấn phẩm Niên giám Thống kê đã ban hành trước đây, nên người dùng tin cần thống nhất sử dụng số liệu theo nguyên tắc thời gian công bố gần nhất.

Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những sai sót, bất cập; Cục Thống kê tỉnh Hải Dương mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp để Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin góp ý theo số điện thoại:
(0220) 3890 298; email: tonghophdu@gso.gov.vn
.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HẢI DƯƠNG

01. DVHC, dat dai va khi hau

02. Dan so va lao dong

03. TKQG, NSNN, BH va NH

04. CN ĐT va XD

05. Doanh nghiep, HTX va ca the

06. Nong nghiep, lam nghiep va thuy san

07. Thuong mai va du lich

08. Chi so gia

09. Van tai va Truyen thong

10. Giao duc va KHCN