Phương án điều tra thống kê

Điều tra doanh nghiệp 2023

Điều tra doanh nghiệp 2023

Điều tra doanh nghiệp 2023 là cuộc điều tra nằm trong Chương trình điều tra thống kê Quốc gia, được thực hiện hàng năm, nhằm thu thập các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp), phục vụ công tác quản lý, điều …

Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 3 tháng 9  năm 2020 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký ban hành Quyết định số 1344/QĐ - BKHĐT ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Nội dung phương án: QĐ va PA TDTKT 2021 …