Phát hành Niên giám thống kê năm 2019 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm.

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương 2019 được biên soạn trên cơ sở thực hiện lộ trình Đề án 312 về việc Đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu Thống kê và Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; do vậy, thống nhất sử dụng số liệu theo nguyên tắc thời gian công bố gần nhất.

Quá trình thực hiện Niên giám thay đổi năm gốc so sánh và phân ngành kinh tế theo chuẩn quốc tế đòi hỏi phải có sự đồng bộ về phương pháp, nghiệp vụ và thời gian với lộ trình tương đối dài, trong khi vẫn phải đảm bảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê đồng bộ, liên tục, cũng như việc cần phải phát hành kịp thời Niên giám thống kê hàng năm; vì vậy, việc biên soạn Niên giám Thống kê năm 2019 không thể tránh khỏi những sai sót, bất cập.

Bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin góp ý theo số điện thoại:
(0220) 3890 298; email: tonghophdu@gso.gov.vn
.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HẢI DƯƠNG

01 DVHC, khi hau (001-010)

02 Dan so Lao dong (011-036)

03 TKQG, NSNN va Bao hiem (037-048)

04 Dau tu va xay dung (049-065)

05 Doanh nghiep, HTX, co so ca the (066-112)

06 Nong nghiep, lam nghiep, thuy san (113-175)

07 Cong nghiep (176-178)

08 Thuong mai va Du lich ( 179-186)

09 Chi so gia (187-194)

10 Van tai va buu chinh vien thong (195-205)

11 Giao duc dao tao, KHCN (206-232)

12 Y te, MSDC, ATXH (233-252)