TĐT KINH TẾ NĂM 2021

TDT dân số và nhà ở 2019

HTCT Thống kê cấp tỉnh

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Tỉnh

I. Quyết định 2584/QĐ-UBND ngày 13-11-2023 về việc Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp …

Văn Bản

Văn bản Số 10/2020/QĐ-TTg

Văn bản Số 10/2020/QĐ-TTg

Số, ký hiệu văn bản: Số 10/2020/QĐ-TTg Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Loại văn bản:  Quyết …