TĐT KINH TẾ NĂM 2021

TDT dân số và nhà ở 2019

HTCT Thống kê cấp tỉnh

Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh

Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã. Văn bản đính kèm: Biểu …

Văn Bản

Văn bản Số 10/2020/QĐ-TTg

Văn bản Số 10/2020/QĐ-TTg

Số, ký hiệu văn bản: Số 10/2020/QĐ-TTg Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Loại văn bản:  Quyết …