Giới thiệu ấn phẩm “100 câu hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành”

BBT: Được sự cho phép của Tổng cục Thống kê, ban biên tập Website cung cấp các nội dung hỏi đáp về Luật thống kê 2015; nhằm phổ biến, tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức để hiểu rõ hơn về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Luật thống kê đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 (sau đây gọi chung là Luật thống kê 2015), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố số 17/2015/L-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2015.

Luật thống kê 2015 đã tiếp thu các nguyên tắc mới của thống kê Liên hợp quốc trong tiến trình hội nhập, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và khắc phục những bất cập của Luật thống kê 2003. Luật thống kê 2015 đã khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê, là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có vai trò cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Để độc giả hiểu rõ hơn về Luật thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn cuốn 100 câu hỏi đáp về Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này không tránh khỏi những thiếu sót, Tổng cục Thống kê rất mong nhận được sự đóng góp của quý độc giả cũng như ý kiến của các cơ quan, tổ chức để bổ sung hoàn thiện. Ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

E-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn.

Điện thoại: 04.37343678.