Đảng ủy Cục Thống kê chỉ đạo tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ, tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII; Kế hoạch số 86-KH/ĐUK, ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy Cục Thống kê đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội, tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục Thống kê lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Cục Thống kê có 7 chi bộ trực thuộc với 30 đảng viên. Đảng ủy đã chỉ định Chi bộ Nông nghiệp tổ chức Đại hội điểm ngày 16/01/2020 và đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội 6 chi bộ còn lại theo đúng kế hoạch. Trong nhiệm kỳ qua, các Chi bộ trực thuộc đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nội bộ đoàn kết, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Cục Thống kê, thống nhất tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020 đã đề ra; các Chi bộ đã thực hiện tốt việc quán triệt, học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ; Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhiệm vụ cụ thể của mỗi đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, hành động, góp phần tích cực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tại các Đại hội, các Chi bộ đã tham gia góp ý vào báo cáo chính trị của chi bộ, dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ Cục Thống kê lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, 7/7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức Đại hội đảm bảo chất lượng, đúng quy định Điều lệ Đảng, tăng cường đoàn kết và phát huy được tính dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của đảng viên trong chi bộ. Trên tinh thần tập trung dân chủ, công tâm, khách quan và thống nhất cao, tại các Đại hội đã lựa chọn đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, kinh nghiệm và năng lực công tác để bầu chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Nghị quyết Đại hội cơ bản đạt yêu cầu về nội dung, kết cấu phù hợp, được đại hội nhất trí cao thông qua.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Cục Thống kê lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2020. Đảng ủy Cục Thống kê đặc biệt coi trong công tác chuẩn bị, thành lập 3 tiểu ban: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền để giúp Đảng ủy thực hiện chu đáo, đầy đủ theo đúng quy trình, qui định về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện tổ chức Đại hội. Theo đó, bám sát quy định, quy chế của Đảng và văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các tiểu ban đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ, đảng viên hoàn thiện dự thảo văn kiện; thực hiện đầy đủ các bước, quy trình xây dựng đề án nhân sự, giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, chuẩn bị hồ sơ nhân sự và báo cáo BTV Đảng ủy khối CCC tỉnh.

Đối với công tác xây dựng văn kiện Đại hội, Đảng ủy đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong hoạt động thảo luận nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong việc lựa chọn nhân sự, Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra; trong đó, chú ý phát hiện nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy. Theo đề án nhân sự, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục thống kê, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến cơ cấu như sau: cán bộ nữ 03 đồng chí, chiếm 37,5% (quy định 15% trở lên); cán bộ trẻ 03 đồng chí, chiếm 37,5% (quy định 10% trở lên); Lãnh đạo Cục 02 đồng chí; Chi bộ trực thuộc 04 đồng chí; đại diện đoàn thể trực thuộc 02 đồng chí; trình độ chuyên môn và lý luận chính trị dự kiến của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó thạc sĩ chiếm 37,5%; về trình độ lý luận chính trị, trung cấp chiếm 12,5%, cao cấp chiếm 75%.

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN