Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020

Căn cứ Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 theo quyết định số 98/QĐ-CTK ngày 17/12/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương