Phát hành Niên giám thống kê năm 2020 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm.

“Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương 2020” được bổ sung một số chỉ tiêu mới theo xu hướng phát triển chung. Một số chỉ tiêu có thay đổi nội dung, phương pháp tính theo chuẩn mực quốc tế; vì vậy, dữ liệu có thể chênh lệch với các ấn phẩm Niên giám Thống kê đã ban hành trước đây, nên người dùng tin cần thống nhất sử dụng số liệu theo nguyên tắc thời gian công bố gần nhất.

Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những sai sót, bất cập; Cục Thống kê tỉnh Hải Dương mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp để Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin góp ý theo số điện thoại:
(0220) 3890 298; email: tonghophdu@gso.gov.vn
.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HẢI DƯƠNG

01-DVHC-khi-hau (001-010) 2020

02 Dan so Lao dong (011-036) 2020

03 TKQG, NSNN va Bao hiem (037-048) 2020

04 Dau tu va xay dung (049-065) 2020

05 Doanh nghiep (066-112) 2020

06 Nong nghiep (113-175) 2020

07 Cong nghiep (176-178) 2020

08 Thuong mai va Du lich ( 179-186)

09 Chi so gia (187-194) 2020

10 Van tai va BCVT (195-205) 2020

11 Giao duc DT, KHCN (206-232) 2020

12 Y te, MSDC, ATXH (233-252) 2020