Phát hành Niên giám thống kê 2021 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm.

“Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương 2021” được bổ sung một số chỉ tiêu mới theo xu hướng phát triển chung. Một số chỉ tiêu có thay đổi nội dung, phương pháp tính theo chuẩn mực quốc tế; vì vậy, dữ liệu có thể chênh lệch với các ấn phẩm Niên giám Thống kê đã ban hành trước đây, nên người dùng tin cần thống nhất sử dụng số liệu theo nguyên tắc thời gian công bố gần nhất.

Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những sai sót, bất cập; Cục Thống kê tỉnh Hải Dương mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp để Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin góp ý theo số điện thoại:
(0220) 3890 298; email: tonghophdu@gso.gov.vn
.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Don vị hanh chinh, dat dai va khi hau

2. Dan so va lao dong 2021

3. TKQG, NSNN va BH

4. Dau tu va Xay dung

5. DN, HTX va Ca the

6. Nong lam thuy san

7. Cong nghiep

8. Thuong mai va du lich

9. Chi so gia

10. Van tai, buu chinh vien thong

11. Giao duc, dao tao, KHCN

12. Y te, the thao, muc song