Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp huyện, cấp xã

I. Quyết định 2584/QĐ-UBND ngày 13-11-2023 về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
[Quyet dinh 2584 UBND ngay 13-11-2023]

II. Quy định chung

– File PDF: Quy dinh chung.pdf

– File Word: Quy dinh chung.docx

II. Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Huyện

– Down load file PDF [He thong bieu mau cap huyen]

– Down load file word [He thong bieu mau cap huyen]

III. Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Xã

– Down load file PDF [He thong bieu mau cap Xa]

– Down load file word [He thong bieu mau cap Xa]