Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024

– Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật số 01/2021/QH15 ngày 12/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13;

– Thực hiện Điều 4, Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Cục Thống kê tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 101/QĐ-CTK ngày 15/12/2023 ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 nhằm công khai thời gian, hình thức các chỉ tiêu thống kê được công bố trong năm 2024.

QD ban hanh Lich pho bien TTTK 2024 (ky)