Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Tỉnh

I. Quyết định 2584/QĐ-UBND ngày 13-11-2023 về việc Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
[ Quyet dinh 2584 UBND ngay 13-11-2023]
II. Quy định chung

– File PDF: Quy dinh chung

– File Word: Quy dinh chung

III. Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Tỉnh

Danh mục các Sở, Ban, Ngành Cấp tỉnh thực hiện báo cáo Thống kê

1. Sở Tài nguyên và Môi trường [xem;  down load  file word]

2. Sở Khoa học và Công nghệ [xem; down load file word]

3. Sở Giáo dục và Đào tạo [xem; down load file word]

4- Sở Thông tin và Truyền thông [xem; down load file word]

5. Sở Y tế [xem; down load file word]

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch [xem; down load file word]

7. Sở Nội vụ [xem; down load file word]

8. Sở Tư pháp [xem; down load file word]

9. Công an tỉnh [xem; down load file word]

10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh [xem; down load file word]

11. Tòa án nhân dân tỉnh [xem; down load file word]

12. Ban Tổ chức Tỉnh ủy [xem; down load file word]

13. Kho bạc nhà nước [xem; down load file word]

14. Sở Tài chính [xem; down load file word]

15. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương [xem; down load file word]

16. Bảo hiểm Xã hội tỉnh [xem; down load file word]

17. Sở Công Thương [xem; down load file word]

18. Sở Xây dựng [xem; down load file word]

19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [xem; down load file word]

20. Sở Kế hoạch và Đầu tư [xem; down load file word]

21. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội [xem; down load file word]

22. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển [xem; down load file word]

23. Ban quản lý Khu công nghiệp [xem; down load file word]

24. Ban quản lý dự án [xem; down load file word]