Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018

Cục Thống kê tỉnh Hải Dương công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018; hàng tháng, Cục sẽ tiến hành rà soát, bổ sung Lịch phổ biến thông tin thống kê và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Cục.

Hàng tháng, Cục sẽ tiến hành rà soát, bổ sung Lịch phổ biến thông tin thống kê và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Cục./.Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Kế hoạch công tác băn 2018; Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã xây dựng và công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018.

Đăng tải ngày 15/12/2017.

Văn bản đính kèm:
Lich pho bien thong tin TK nam 2017 (1).pdf