LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2023

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-CTK ngày 13/12/2022 nhằm công bố công khai một cách có hệ thống thời gian, hình thức các chỉ tiêu thống kê, ấn phẩm thống kê định kỳ hàng tháng, quý, năm do Cục Thống kê tỉnh Hải Dương biên soạn, phổ biến trong năm theo quy định của pháp luật. Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023