Tập huấn điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 1/4/2018

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Cục Thống kê Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn Phương án, nghiệp vụ điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 1/4/2018 ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2018 là cuộc điều tra chọn mẫu tiến hành trên phạm vi cả nước được thực hiện nhằm: (1) Thu thập thông tin đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế – xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm khu vực thành thị và nông thôn về số dân, tình hình biến động dân số (bao gồm cả di cư của người Việt Nam ra nước ngoài) và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút thai hay nạo, phá thai; (2) Làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình, phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số – kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu trong nước và so sánh quốc tế.Thành phần tham gia Hội nghị gồm lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo Chi cục Thống kê, giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên trên địa bàn tỉnh.

Điểm khác so với các lần điều tra trước đó là thời gian thu thập thông tin điều tra bắt đầu từ 1/5/2018 đến 20/5/2018.

Điểm đặt biệt trong điều tra biến động DS-KHHGĐ năm 2018 là điều tra viên thực hiện thu thập thông tin theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp trên Phiếu điều tra điện tử (Phiếu điều tra CAPI) được cài đặt trong máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra viên. Điều tra viên đến từng hộ thu thập thông tin và trực tiếp nhập đầy đủ các thông tin của hộ vào phiếu điều tra CAPI. Dữ liệu điều tra đã ghi vào CAPI được kiểm tra, duyệt và nghiệm thu bởi Giám sát viên theo dõi địa bàn điều tra và giám sát viên cấp tỉnh, cấp trung ương (giám sát thực địa và trên phần mềm phiếu giám sát điện tử).

Phiếu điều tra giấy chỉ được sử dụng dự phòng tại các hộ không thể sử dụng CAPI. Tại các hộ không thể sử dụng CAPI, thông tin được ghi vào phiếu giấy, sau đó ĐTV chuyển cho Chi cục Thống kê cấp huyện hoặc Cục Thống kê tỉnh, để nhập vào phần mềm giám sát trực tuyến và đồng bộ dữ liệu với các hộ, địa bàn đã được điều tra CAPI.