Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê và Phương án kèm theo Quyết định về việc điều tra doanh nghiệp năm 2018. Ngày 26 tháng 3 năm 2018 Cục Thống kê Hải Dương tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2018 cho các điều tra viên và giám sát viên các cấp

Đối tượng và đơn vị điều tra: Bao gồm các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2018 và hiện đang hoạt động và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp.Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018 được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 1/4/2018 theo Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng TCTK. Mục đích chính của cuộc điều là: (1) thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; (2) tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành thống kê; (3) thu thập thông tin tính chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (4) đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0); (5) thu thập thông tin phục vụ biên soạn hệ số chi phí trung gian của hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa; nghiên cứu phát triển; (6) cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu.

Đối với tỉnh Hải Dương, năm 2018 có khoảng 7500 doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra.