Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018

Hệ thống ngành kinh tế là bảng phân loại và mã hóa hoạt động kinh tế, căn cứ nguyên liệu đầu vào, quy trình công nghệ và sản phẩm đầu ra, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 (gọi tắt là VSIC 2018) gồm 5 cấp:          Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được xây dựng trên cơ sở phân ngành chuẩn quốc tế và khung phân ngành chung ASEAN; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của Việt Nam. Đây là bảng phân loại và mã hóa hoạt động kinh tế, căn cứ nguyên liệu đầu vào, quy trình công nghệ và sản phẩm đầu ra, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành (*).

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành;

– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành;

– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành;

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành;

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018; thay thế cho Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/ 01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (VSIC 2007).

So với VSIC 2007, VSIC 2018 phân chia chi tiết hơn một số ngành kinh tế nhằm theo kịp tốc độ phát triển của xã hội, cụ thể: số ngành cấp 1, cấp 2 và cấp 3 không thay đổi nhưng đã tăng thêm 49 ngành cấp 4 và 92 ngành cấp 5./.

 

            Ghi chú: (*) từ điển Thống kê, trang 148.