Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

QĐ số 01 ngày 15/8/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung Ương

Văn bản đính kèm:
Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.pdf