Điều tra doanh nghiệp 2023

Điều tra doanh nghiệp 2023 là cuộc điều tra nằm trong Chương trình điều tra thống kê Quốc gia, được thực hiện hàng năm, nhằm thu thập các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp), phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Theo Phương án điều tra ban hành kèm theo Quyết định 270/QĐ-TCTK ngày 07/3/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê:

– Đơn vị điều tra là các Tập đoàn, Tổng công ty; doanh nghiệp; hợp tác xã và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc;

– Thời điểm điều tra được tiến hành vào ngày 01/4/2023;

– Thời kỳ thu thập thông tin là số liệu năm 2022;

– Thời gian tiến hành điều tra đối với tỉnh Hải Dương là từ 01/4/2023 đến 30/5/2023;

– Sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức điều tra trực tuyến; các đơn vị cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

Để việc thu thập thông tin cuộc điều tra đạt kết quả tốt, Cục thống kê tỉnh Hải Dương đề nghị quý doanh nghiệp cử nhân viên văn phòng, kế toán phối hợp, cung cấp thông tin theo đúng nội dung các chỉ tiêu trong Phiếu điều tra.

Quyết định, Phương án điều tra doanh nghiệp 2023: QD 270- TTDL PQDT doanh nghiep nam 2023