Văn bản Số 10/2020/QĐ-TTg

Số, ký hiệu văn bản: Số 10/2020/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản:  Quyết định
Cấp văn bản:  Tổng cục thống kê
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng chính phủ
Ngày ban hành: 18/03/2020
Hiệu lực thi hành: 20/05/2020
Văn bản đính kèm
QD 10 2020 TTg.pdf