Tỉnh Hải Dương hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ Thông tin (Capi) TĐT Dân số và nhà ở năm 2019

Trong các ngày từ ngày 21 tháng 2 năm 2019 đến ngày 18 tháng 3 năm 2019 BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh Hải Dương đã mở các lớp tập huấn nghiệp vụ TĐT cho ĐTV và tổ trưởng điều tra

Trong các buổi tập huấn học viên được giảng viên nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra; vai trò nhiệm vụ của tổ trưởng và điều tra viên thống kê trong giai đoạn chuẩn bị, trong giai đoạn điều tra và khi kết thúc điều tra; Các quy định chung, quy trình các bước của tổng điều tra như thời điểm điều tra, thời gian điều tra, phương pháp thu thập thông tin, đối tượng điều tra, đơn vị điều tra…, việc xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, nội dung ghi phiếu điều tra, hướng dẫn cài đặt chương trình điều tra trên thiết bị di động và sử dụng phiếu điều tra điện tử (CAPI) trong tổng điều tra.Với số lượng 1.913 ĐTV chính thức; 96 ĐTV dự phòng; 265 tổ trưởng và đại diện BCĐ TĐT các xã, thị trấn. Tổng số lớp tập huấn là 54 lớp trong đó 23 lớp tập huấn phiếu ngắn (Toàn bộ), 31 lớp tập huấn phiếu dài (phiếu mẫu).

Nhìn chung, do tính chất, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra lần này là Điều tra viên thao tác trên thiết bị thông minh do vậy đôi tuổi điều tra viên cũng được trẻ hóa hơn các kỳ tổng điều tra trước; một số điều tra viên lớn tuổi chưa thành thục sử dụng phiếu điều tra điện tử được Ban chỉ đạo cấp xã phân công các Điều tra viên thành thạo kèm cặp, hỗ trợ. Toàn tỉnh phấn đấu 100% các hộ được điều tra bằng hình thức CAPI