Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Thủy Nguyên khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

             Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Thủy Nguyên khóa XVIII tiến hành từ ngày 11 đến ngày 12/12/2019. Với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu tham dự kỳ họp, các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra. Kết quả chủ yếu như sau:

 1. HĐND huyện xem xét, quyết định các nội dung tại kỳ họp:

1.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh huyện năm 2019:

HĐND huyện thống nhất cao với báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và nhấn mạnh các nội dung chủ yếu sau:

Tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện 2019 tiếp tục có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều vượt và đạt chỉ tiêu thành phố và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 đề ra. Ước năm 2019 vượt và đạt 17/18 chỉ tiêu thành phố giao; vượt và đạt 11/12 chỉ tiêu huyện xây dựng, 01/12 chỉ tiêu cơ bản đạt. Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Giải phóng mặt bằng – Cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn các xã” được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả. Kết quả thu ngân sách nhà nước đạt cao và hoàn thành sớm so với dự toán giao, đạt 123,4% dự toán; công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến rõ nét, tích cực đảm bảo tiến độ nhất là các dự án thành phố như: Dự án Đầu tư Cải tạo Đường tỉnh 359 và một số dự án khác. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo; triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây, sửa nhà cho người nghèo. Trong 02 tháng cuối năm xây, sửa được 132 ngôi nhà cho người nghèo, từ đó tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm quy định về thực thi công vụ. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường và đi vào nền nếp; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Công tác thực hiện, phối hợp thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn được tập trung triển khai, cơ bản đảm bảo tiến độ. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

 

Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế: (1) Sản xuất nông nghiệp gặp một số khó khăn, như: diện tích trồng lúa tiếp tục giảm, dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng chỉ tiêu sản xuất ngành chăn nuôi, cơ cấu lại ngành nông nghiệp chậm. Một số lĩnh vực, sản phẩm trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ chưa được phát huy tốt như: sản xuất đá các loại, vôi, dịch vụ vận tải thủy, du lịch. Việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nội đồng còn chậm, chất lượng tiêu chí nông thôn mới còn thấp. Một số chỉ tiêu về thu ngân sách, tiến độ một số dự án, công trình, giải ngân vốn đầu tư công còn khó khăn. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, nhiều công trình dở dang, làm giảm hiệu quả vốn đầu tư, ảnh hướng tới đời sống nhân dân. (2) Công tác quản lý khai thác tài nguyên, thu gom, tập kết và xử lý rác thải vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu; tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai vẫn tiếp tục xảy ra; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, nhất là các dự án đô thị Bắc Sông Cấm, đường giao thông. (3) Còn nhiều vướng mắc trong việc thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, hết năm vẫn ở mức 5/9 tiêu chí; tình trạng đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn xảy ra. Thực hiện cải cách hành chính còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu mới.

 1. 2. Chủ đề, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

* Chủ đề năm 2020 của huyện:

“Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước; giải phóng mặt bằng – Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới “.

* Chỉ tiêu chủ yếu:

(1) Tổng giá trị sản xuất các ngành 30.368 tỷ đồng, tăng 16,6%. Trong đó: Ngành nông nghiệp, thủy sản tăng 3,2%; công nghiệp – xây dựng tăng 18,3%; dịch vụ tăng 18,1%.

Tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành: Nông nghiệp, thủy sản 9,7%; công nghiệp – xây dựng 53,6%; dịch vụ 36,7%.

(2) Tổng vốn đầu tư xã hội: 4.104 tỷ đồng.

(3) Tổng thu cân đối ngân sách: 2.107 tỷ đồng.

(4) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cấp 1.200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu; 2.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

(5) Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,98%.

(6) Số lao động được giải quyết việc làm: 7.000 lao động.

(7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,5%.

(8) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 89,2%.

(9) Số xã phù hợp với trẻ em: Duy trì 37/37 xã.

(10) Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh: 99,8%.

(11) Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh: 90%.

(12) Chương trình xây dựng nông thôn mới:

– Xây dựng huyện nông thôn mới đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của thành phố.

– Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

* Những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện:

 1. Về xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới theo chỉ đạo của thành phố. Rà soát để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tập trung khắc phục dứt điểm tình trạng nợ tiêu chí của các xã, thị trấn. Chỉ đạo xây dựng 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu.
 2. Tập trung cao cho phát triển kinh tế:

– Chú trọng phát triển nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp; tổ chức lại sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, công nghệ cao; đẩy nhanh việc chuyển đối đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có giá trị kinh tế cao. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy.

– Khuyến khích đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ tại trung tâm huyện và trung tâm cụm xã; đôn đốc hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ xây dựng chợ, chuyển đổi mô hình quản lý chợ… Khai thác tối đa lợi thế về đầu mối giao thông thủy, bộ để phát triển dịch vụ vận tải. Chủ động phối hợp tổ chức, xúc tiến du lịch trên địa bàn.

– Tiếp tục đặt trọng tâm đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Thực hiện rà soát kỹ các nguồn thu có khả năng khai thác, tăng thu; có các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách; Đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách. Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát ngân sách, nhất là các khoản chi đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, chi quản lý hành chính.

 1. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng các dự án:

– Thường xuyên theo dõi, đánh giá, kiểm tra và quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công. Chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhất là trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện các quy định về trình tự thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo hoàn thành sớm kế hoạch giải ngân vốn được giao. Tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản.

– Tập trung triển khai tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2020; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án lớn của thành phố trên địa bàn như: Dự án Hạ tầng kỹ thuật đô thị Bắc Sông Cấm, Khu Đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng… và các dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Làm tốt công tác quy hoạch, thu hồi đất thực hiện đấu giá quyền sử dựng đất. Năng cao hiệu quả công tác quản lý, cho thuê đối với diện tích đất bãi bồi ven sông. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản.

– Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phục vụ mở rộng đô thị thành phố về phía Bắc sông Cấm. Hoàn thành và đưa vào sử dụng Đường Máng nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đường 359 từ cầu Bính đi Phà Rừng; Đường thị trấn Minh Đức; Nâng cấp đường 359c đến Quốc lộ 10, đường 351, 352; đường đi cảng cá Mắt Rồng; phối hợp triển khai thi công cầu Dinh (sang Kinh Môn)…

 1. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

– Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của thành phố và huyện về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện; chuẩn bị các điều kiện thực hiện lộ trình hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, bổ túc THCS từ năm học 2020-2021; và học sinh THPT, bổ túc THPT từ năm học 2021-2022 theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tăng cường quản lý nhà nước về y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hành nghề y dược tư nhân, an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện chính sách và pháp lệnh dân số; duy trì ổn định mức giảm sinh, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi người có công, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nghèo bền vững. Tập trung thực hiện “Đề án về việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên năm 2019-2020”.

 1. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường cải cách hành chính, tư pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện, thành phố và đất nước; đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các dịp kỷ niệm lớn trong năm 2020. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân thành phố giao. Thực hiện nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn trong dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

– Tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới hệ thống chính trị, rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiêp theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức khai thác và áp dụng thực hiện Mô hình Chính quyền điện tử tại huyện; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông”.

– Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp; tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực. Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí.

1.3. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ủy viên Ủy ban nhân dân huyện do chuyển công tác và nghỉ hưu. Bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

1.4. Về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2020:

Hội đồng nhân dân huyện thông qua dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2020 như sau:

– Thu cân đối ngân sách: 2.107.050.000.000 đồng. Trong đó

+ Các khoản thu thường xuyên: 605.350.000.000 đồng

+ Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 1.500.000 đồng

+ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.700.000 đồng

– Thu ngân sách huyện, xã: 2.488.557.000.000 đồng

+ Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.740.129.000.000 đồng

+ Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 748.428.000.000 đồng

– Chi ngân sách huyện xã: 2.488.557.000.000 đồng. Trong đó:

+ Chi đầu tư: 1.371.429.000.000 đồng

+ Chi thường xuyên:1.095.224.000.000 đồng. Trong đó: Chi thường xuyên khác: 4.780.000.000 đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 21.904.000.000 đồng.

1.5. Hội đồng nhân dân huyện thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2020:

– Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 của huyện là: 1.722.930 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ: 72. 930 triệu đồng.

+ Nguồn tiền đất: 1.350 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 300 tỷ đồng.

– Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

+ Bố trí vốn cho dự án thành phố phê duyệt: 36.500 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho công trình huyện phê duyệt: 665. 030 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho công trình xã, thị trấn phê duyệt: 502.900 triệu đồng.

+ Bố trí các dự án đấu giá quyền sử dụng đất: 218.500 triệu đồng.

+ Bố trí vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 300 tỷ đồng.

1.6. Hội đồng nhân dân huyện thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

– Dự kiến tổng mức vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 là: 8 nghìn 968 tỷ 220 triệu đồng, bao gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ: 490. 400 triệu đồng.

+ Nguồn tiền đất: 3.527.820 triệu đồng.

+ Nguồn vốn NTM kiểu mẫu TP công trợ dự tính: 4 nghìn 950 tỷ

– Dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn

+ Bố trí vốn cho dự án thành phố phê duyệt: 190.830 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho công trình huyện phê duyệt: 2.345.100 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho công trình xã, thị trấn phê duyệt: 1.080.470 triệu đồng.

+ Dự phòng đầu tư: 401.820 triệu đồng.

+ Bố trí vốn dự án Nông thôn mới kiểu mẫu: 4.950 tỷ đồng.

 1. 3. Thực hiện giám sát tại kỳ họp:

3.1. Xem xét các báo cáo trình kỳ họp

– Tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện đã xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, các cơ quan chuyên môn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Nghe thông báo của Uỷ ban MTTQ VN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Xem xét các báo cáo về: Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục mầm non huyện Thủy Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2017 – 2021.

– Xem xét 11 báo cáo bổ sung, giải trình về kết quả nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của UBND huyện và các ngành, như: tình hình công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về xây dựng và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng; kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá; công tác Lao động, Thương binh, Xã hội; công tác quản lý nhà nước về khám, chữa bệnh và thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm y tế toàn dân; tình hình năm học 2019-2020; công tác quản lý nhà nước về hoạt động các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập trên địa bàn huyện; công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp theo đề án vị trí việc làm; công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; công tác dân số, KHHGĐ.

– Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri: Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, đã có 750 cử tri tham dự, có 39 lượt ý kiến phát biểu với 113 ý kiến tham gia đóng góp xây dựng cho nội dung kỳ họp HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo tổng hợp đầy đủ, khách quan trình kỳ họp. Đồng thời, chuyển các kiến nghị cụ thể của cử tri đến UBND huyện để chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời cử tri và báo cáo tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.

3.2. Hoạt động thảo luận tại kỳ họp

Trên cơ sở hướng dẫn những nội dung cần thảo luận của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu khách mời dự kỳ họp đã tích cực tham gia thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm cao về những nội dung trình tại kỳ họp. Đã có 48 đại biểu phát biểu, với tổng số 106 ý kiến tham gia, phân tích đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh huyện năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tham gia vào các báo cáo, kế hoạch, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Nhìn chung, các ý kiến tham gia đều chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào các nội dung trọng tâm, có chất lượng cao; không khí thảo luận tại các Tổ với tinh thần đổi mới, thiết thực, mang tính xây dựng; hầu hết các ý kiến phát biểu đều cơ bản thể hiện sự tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm với cử tri và Nhân dân, đóng góp tích cực vào thành công của kỳ họp.

3.3. Hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn, có 08 đại biểu chất vấn trực tiếp tại Hội trường, với 08 ý kiến chất vấn lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và Trưởng các phòng: Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung chất vấn cơ bản rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cần hỏi, nhất là những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và lời hứa về những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm. Việc trả lời chất vấn đã bám sát yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, thực trạng của ngành và lĩnh vực được giao, có tinh thần cầu thị, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đồng thời nhận rõ trách nhiệm, đưa ra các giải pháp khắc phục, lời hứa giải quyết trong thời gian tới. Nhìn chung, hoạt động chất vấn tại kỳ họp có nhiều đổi mới, phát huy tinh thần công khai, dân chủ; qua đó thấy được trách nhiệu của UBND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành và việc giám sát của HĐND huyện trong việc thực hiện các Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua tại các kỳ họp trước.

 1. Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện:

Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo, kế hoạch của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện đã thảo luận, thông qua 11 nghị quyết quan trọng với tỷ lệ nhất trí cao (100%), gồm:

 1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 2. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 3. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2016 -2021.
 4. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch HĐND huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 5. Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 6. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 7. Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh huyện Thủy Nguyên năm 2020.
 8. Nghị quyết về dự toán phân bổ ngân sách huyện năm 2020.
 9. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2020.
 10. Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đấu tư công trung hạn 2021-2025 huyện Thủy Nguyên
 11. Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 12. Chủ tịch HĐND huyện – Chủ tọa kỳ họp phát biểu bế mạc: Khẳng định những kết quả đã đạt được của Đảng bộ và Nhân dân huyện trong năm 2019; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế của kinh tế, xã hội huyện. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai đồng bộ, đạt kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020.

Tập trung rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, cần tập trung nguồn lực và trí tuệ lãnh đạo, xác định chính xác các giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt ngay từ đầu năm 2020; cụ thể hóa mục tiêu phát triển huyện Thủy Nguyên trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ; một hướng phát triển đô thị quan trọng của thành phố Hải Phòng. Đặt trọng tâm đối với nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, thực hiện nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, công nghệ cao. Đẩy nhanh việc chuyển đối đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có giá trị kinh tế cao. Tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và khắc phục dứt điểm tình trạng nợ tiêu chí của các xã, thị trấn. Chỉ đạo, định hướng các xã, các thôn xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của thành phố.

– Xây dựng các giải pháp có tính bứt phá trong quản lý ngân sách để tạo nguồn lực cho đầu tư và phát triển. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp, thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển. Rà soát kỹ các nguồn thu, tăng thu, chống thất thu ngân sách.Tập trung đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách. Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát ngân sách.

Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố, sự phối hợp hỗ trợ từ các sở, ngành thành phố để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án trọng điểm, công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở.

– Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh; nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo an ninh nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

***

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, khóa XVIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Chất lượng các quyết định và công tác giám sát tại kỳ họp được nâng cao, hoạt động thảo luận và chất vấn có những đổi mới rõ nét; vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và đại biểu HĐND huyện được khẳng định; công tác phối hợp tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ VN huyện và các đoàn thể chính trị được củng cố, đã góp phần tạo nên thành công chung của kỳ họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân toàn huyện.

Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân huyện.

Đề nghị các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQ VN huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp phổ biến với cử tri Thông báo này và nội dung các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp; tuyên truyên, vận động Nhân dân tham gia và giám sát thực hiện tốt các Nghị quyết tại địa phương./.