Phát hành Niên giám thống kê 2015 – Tỉnh Hải Dương

Niên giám thống kê được biên soạn hàng năm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 13 chuyên mục phản ánh đầy đủ theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; đồng thời, giải thích một số thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu. Niên giám thống kê 2015 là hệ thống số liệu khái quát những nét chính của cả giai đoạn 2011-2015.

Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương là ấn phẩm được Cục Thống kê Hải Dương biên soạn và phát hành hàng năm. Nội dung gồm hệ thống số liệu cơ bản phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương qua một số năm.

          Niên giám Thống kê năm 2015, được biên soạn trên cơ sở thực hiện lộ trình Đề án 312 về việc “Đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu Thống kê”. Vì vậy, có những điểm điều chỉnh so với các ấn phẩm Niên giám các năm trước đây.

          Niên giám Thống kê năm 2015 có điều chỉnh một số số liệu của những năm trước đây nhằm phù hợp với Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; do vậy, thống nhất sử dụng số liệu theo nguyên tắc thời gian công bố gần nhất.

          Quá trình thực hiện Niên giám thay đổi năm gốc so sánh và phân ngành kinh tế theo chuẩn quốc tế đòi hỏi phải có sự đồng bộ về phương pháp, nghiệp vụ và thời gian với lộ trình tương đối dài, trong khi vẫn phải đảm bảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê đồng bộ, liên tục, cũng như việc cần phải phát hành kịp thời Niên giám thống kê hàng năm; vì vậy, việc biên soạn và phát hành Niên giám thống kê năm 2015 không thể tránh khỏi những sai sót, bất cập.

          Cục Thống kê Hải Dương chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp để Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

          Bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin góp ý theo số điện thoại 0320 3 890 298

                                                                             MỤC LỤC – CONTENTS    

Phần
Part
Nội dung
Content
Trang
Page
  LỜI NÓI ĐẦU 3
  FOREWORDS 4
I ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE
7
II DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG – POPULATION AND LABOUR 19
III TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NATIONAL ACCOUNTS AND STATE BUDGET
35
IV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
INVESTMENT AND CONSTRUCTION
67
V DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ
ENTERPRISE AND INDIVIDUAL ESTABLISHMENT
89
VI NÔNG NGHỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
173
VII CÔNG NGHIỆP – INDUSTRY 269
VIII THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH – TRADE AND TOURISM 289
IX CHỈ SỐ GIÁ – PRICE INDEX 301
X VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS
313
XI GIÁO DỤC – EDUCATION 321
XII Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO – HEALTH, CULTURE AND SPORT 351
XIII MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI
LIVING STANDARD AND SOCIAL SECURITY
371
  GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
379