Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 – Tỉnh Hải Dương

Để kịp thời cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đến các Đại biểu tham gia kỳ họp thứ nhất – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã phát hàng tờ gấp “Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 – Tỉnh Hải Dương”. Ấn phẩm đã được phát hàng vào cuối tháng 6 năm 2016.