Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11

Link:

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11