Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 4 tháng 2 năm 2021 Ông Vương Đức Sáng phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Hải Dương ký ban hành Kế hoạch số 381/KH – BCĐ về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Nội dung kế hoạch:

Ke hoach TDT Kinh te va DT CSHC nam 2021