Hội nghị triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTG ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh, ngày 21 tháng 01 năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ông Vương Đức Sáng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo – Chủ trì hội nghị.

Kết quả cuộc TĐT là nguồn thông tin chủ yếu về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ cấp ủy, chính quyền các địa phương trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các hoạch định phát triển đất nước, cũng như trên địa bàn tỉnh.Tổng điều tra dân số và nhà ở với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9, là một trong 3 cuộc Tổng điều tra lớn được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cùng với Tổng điều tra kinh tế; Tổng điều tra Nông nghiệp – Nông thôn sẽ có được bức tranh toàn cảnh của đất nước, địa phương tỉnh nhà.

Ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở tỉnh biểu dương những cố gắng trong thời gian vừa qua của Ban Chỉ đạo các cấp, các ban ngành đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị cho Tổng điều tra; theo đó, công tác chuẩn bị trên địa bàn tỉnh đã được diễn ra từ tháng 9 năm 2018 với các hoạt động thành lập BCĐ các cấp và đến nay đã hoàn thành khâu vẽ sơ đồ nền, lâp bảng kê địa bàn điều tra đã được hoàn tất.

Để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu:

– Ngành Thống kê thực hiện tốt vai trò chủ trì, hướng dẫn phương án, nghiệp vụ, kế hoạch triển khai Tổng điều tra đối với các Ban Chỉ đạo địa phương, ngành quân đội, công an. Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; tham mưu và lập kế hoạch cho BCĐ tỉnh và BCĐ các địa phương chỉ đạo Tổng điều tra theo phương án thống nhất, phù hợp với tình hình địa phương.