Hệ thống chỉ tiêu cấp xã

Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã.

DANH MỤC
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

S
thứ tự
Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu
01. Đất đai và dân số
1 X0101 Diện tích và cơ cấu đất
2 X0102 Dân số, mật độ dân số
3 X0103 Số cuộc kết hôn
4 X0104 Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh
5 X0105 Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử
02. Kinh tế
6 X0201 Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp
7 X0202 Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính
8 X0203 Diện tích gieo trồng cây hàng năm
9 X0204 Diện tích cây lâu năm
10 X0205 Diện tích nuôi trồng thủy sản
03. Xã hội, môi trường
11 X0301 Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh mầm non
12 X0302 Số trường, lớp, phòng học, số giáo viên, số học sinh phổ thông tiểu học
13 X0303 Số nhân lực y tế của trạm y tế
14 X0304 Số trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
15 X0305 Số hộ dân cư nghèo
16 X0306 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
Văn bản đính kèm:
HTCT thong ke cap xa.xls
Bài viết trước đó Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện