Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh

Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã.

Văn bản đính kèm:
Biểu mẫu gửi sở, ngành (file excel)
Giải thích biểu mẫu (file word)
QD cua UBND tinh (trien khai HTCTTK).pdf