Danh mục ấn phẩm đã phát hành

STT Tên ấnphẩm đã phát hành Năm pháthành
1 Niên giámThống kê Hàng năm
2 Ấn phẩmCục Thống kê tỉnh Hải Dương Hàng năm
3 Chuyên đềphân tích thống kê, sáng kiến cải tiến Hàng năm
4 Tờ gấp“Kinh tế – xã hội 6 tháng, năm Hàng năm
5 Kết quảTổng điều tra Dân số và nhà ở năm1999          tỉnh Hải Dương 2001
6 Danh mụccác xã, phường, thị trấn các thôn, khu dân cư tỉnh Hải Dương năm 2002 2003
7 Danh mụccác doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2002 2003
8 Kết quảtổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 tỉnh Hải Dương 2004
9 Hệ thốngchỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nôngnghiệp, Nông thôn 2004
10 Kết quảđiều tra dân số và nhà ở năm 2004 2005
11 Kinh tế -xã hội tỉnh Hải Dương 2001 – 2005 2005
12 Lịch sửngành Thống kê tỉnh Hải Dương 1956 – 2006 2006
13 Kinh tế -xã hội tỉnh Hải Dương sau 10 năm táilập            (1997 – 2006) 2006
14 Kết quảTổng điều tra Nông thôn, nông nghiệpvà               thuỷ sản năm 2006 tỉnh Hải Dương 2008
15 Kết quảTổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2007 2008
16 Mức sốngdân cư tỉnh Hải Dương giai đoạn 2002 – 2006 2008
17 Hải Dươngxây dựng tỉnh Công nghiệp 2010
18 Kinh tế -xã hội tỉnh Hải Dương 2006 – 2010 2010
19 Tờ gấp“Tỉnh Hải Dương xây dựng và phát triển 5 năm (2006 – 2010)” 2010
20 Hệ thốngchỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Dương trởthành tỉnh công nghiệp 2010
21 Kết quảTổng điều tra Dân số và nhà ở 2009 2011
22 Cục Thốngkê Hải Dương 55 năm xây dựng và phát triển (1956 – 2011) 2011
23 Kinh tế xãhội tỉnh Hải Dương 15 năm tái lập (1997 -2011) 2011
Bài viết trước đó Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh