CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH HẢI DƯƠNG

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-CTK về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

Ngày 20 tháng 6 năm 2024, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-CTK về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

24.01 QD CTKHD cong khai du toan 2024 (lan1)

24.06 QD CTKHD Cong khai du toan ngan sach 2024