Văn Bản

Văn bản Số 10/2020/QĐ-TTg

Văn bản Số 10/2020/QĐ-TTg

Số, ký hiệu văn bản: Số 10/2020/QĐ-TTg Tên văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Loại văn bản:  Quyết định Cấp văn bản:  Tổng cục thống kê Cơ quan ban hành: Chính phủ Người ký: Thủ tướng …

Văn bản 85/2017/NĐ-CP

Số, ký hiệu văn bản: 85/2017/NĐ-CP Tên văn bản: Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ Loại văn bản:  Nghị định Cấp văn bản:  Các Bộ ngành - Trung ương Cơ quan ban hành: Chính phủ Người …

Văn bản 888/QĐ-TCTK

Số, ký hiệu văn bản: 888/QĐ-TCTK Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê Loại văn bản:  Quyết định Cấp văn bản:  Tổng cục thống kê Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Bích Lâm Ngày ban …

Văn bản 858/QĐ-TCTK

Số, ký hiệu văn bản: 858/QĐ-TCTK Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 Loại văn bản:  Quyết định Cấp văn bản:  Tổng cục thống kê Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Bích …

Văn bản 54/2016/QĐ-TTg

Số, ký hiệu văn bản: 54/2016/QĐ-TTg Tên văn bản: Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Loại văn bản:  Quyết định Cấp văn bản:  Các Bộ ngành - Trung ương Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban …

Văn bản 833/QĐ-TCTK

Số, ký hiệu văn bản: 833/QĐ-TCTK Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê Loại văn bản:  Quyết định Cấp văn bản:  Tổng cục thống kê Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Bích Lâm Ngày ban …