HTCT Thống kê cấp tỉnh

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Tỉnh

I. Quyết định 2584/QĐ-UBND ngày 13-11-2023 về việc Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã [ Quyet dinh 2584 UBND ngay 13-11-2023] II. Quy định chung - File PDF: Quy dinh …

Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh

Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã. Văn bản đính kèm: Biểu mẫu gửi sở, ngành (file excel) Giải thích biểu mẫu (file word) QD cua UBND tinh (trien …

Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện

Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã. DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ …

Hệ thống chỉ tiêu cấp xã

Được ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 110 chỉ tiêu cấp tỉnh, 40 chỉ tiêu cấp huyện và 16 chỉ tiêu cấp xã. DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng …