TĐT KINH TẾ NĂM 2021

Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 3 tháng 9  năm 2020 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký ban hành Quyết định số 1344/QĐ - BKHĐT ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Nội dung phương án: QĐ va PA TDTKT 2021 …