Các quyết định bổ nhiệm của Cục Thống kê tỉnh Hải Dương

Cập nhật thông báo bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ chủ chốt Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

Ngày 08/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 24/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Sơn, Thống kê viên Chi cục Thống kê huyện Kim Thành giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kinh Môn.


Ngày 02/3/2018, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

– Số 18/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thu Hằng, phó trưởng phòng Thống kê
Dân số – Văn xã giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Dân số – Văn xã.

Ngày 17/02/2017, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

– Số 19/QĐ-CTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Dân số – Văn xã đối với bà Trịnh Thị Vân.

– Số 20/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Ngọc Tới giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kinh Môn.

 

Ngày 14/02/2017, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký các Quyết định:

– Số 14/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kim Thành.

– Số 15/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Đức Sang giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kim Thành.

– Số 16/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tính giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Thanh Hà.

 

Ngày 23/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 860/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Quang Thịnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

 

Ngày 16/12/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 114/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Thu Yên, Thống kê viên Chi cục Thống kê thành phố Hải Dương giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Gia Lộc.

 

Ngày 19/9/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 88/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Hoan giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Thanh Miện.

 

Ngày 13/9/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 82/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Gia Lộc giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Cục Thống kê.

 

Ngày 25/8/2016, Cục trưởng Cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 79/QĐ-CTK về việc giao bà Phạm Thị Hồng Chiêm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Tứ Kỳ phụ trách Chi cục Thống kê huyện Tứ Kỳ.