Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2019