Thống kê hàng tháng
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2019
Cập nhật: 19/12/2019 04:34:15 PM
Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện để chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện ngay từ đầu năm theo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch năm 2019 đã đề ra.
 

I. Kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc lúa mùa và thu hoạch hoa màu vụ hè thu. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt. Dịch tả lợn châu Phi đang dần được kiểm soát, người dân bắt đầu trở lại tiêu dùng thịt lợn. Sản xuất thủy sản giữ được đà tăng trưởng trong cả nuôi trồng và khai thác. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đang gặp khó khăn khi giá bán của hầu hết các sản phẩm nông nghiệp vẫn đang ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước.

1.1. Trồng trọt

Cây hàng năm; tổng diện tích gieo trồng vụ mùa năm 2019 toàn tỉnh đạt 66.738 ha, giảm 1,3% (-892 ha) so với vụ mùa năm 2018, trong đó, cây lương thực có hạt đạt 58.095 ha, chiếm 87,1% giảm 1,6% (-862 ha) so vụ mùa năm 2018; cây chất bột có củ đạt 318 ha, chiếm 0,5% tăng 6,0% (+18 ha); cây có hạt chứa dầu đạt 274 ha, chiếm 0,4% giảm 23,9% (-86 ha); rau, đậu hoa cây cảnh đạt 7.095 ha, chiếm 10,6% giảm 1,0% (-68 ha); các cây còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ không đáng kể.

Tổng diện tích gieo trồng giảm 892 ha, chủ yếu giảm diện tích gieo cấy lúa (-862 ha). Nguyên nhân chủ yếu làm giảm diện tích gieo trồng vụ mùa 2019 là do diện tích vụ mùa năm trước được trồng trên diện tích đất khu công nghiệp, đất dự án xây dựng khu dân cư,…. nay đã bị thu hồi; bỏ không trồng xen cây lúa, cây rau màu hàng năm khác trên diện tích cây lâu năm như vải, ổi, …do bị tán cây che phủ...

Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch tích cực: cây lúa là cây trồng chủ lực có diện tích gieo trồng chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 85,5% tổng diện tích gieo trồng và có xu hướng giảm (năm 2018 chiếm 85,7%, năm 2017 chiếm 86,0%, năm 2016 chiếm 86,6%); cây ngô chiếm 1,5%; cây chất bột có củ chiếm 0,5%; nhóm cây rau, đậu, hoa, cây cảnh tương đối ổn định, chiếm 10,6 %  tổng diện tích gieo trồng.

Cơ cấu giống lúa có sự chuyển đổi theo hướng tích cực: tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao tăng từ 67,5% vụ mùa 2018 lên 68,2% vụ mùa năm 2019, diện tích lúa lai giảm từ 4,2% vụ mùa 2018 xuống còn 2,1% vụ mùa năm 2019, diện tích lúa thường tăng từ 28,3% vụ mùa năm 2018 lên 29,7% vụ mùa năm 2019.

Diện tích lúa chất lượng cao 38.901 ha, giảm 0,5% (-196 ha) so với vụ mùa năm 2018, chiếm 68,2% tổng diện tích gieo trồng lúa (vụ mùa 2018: 67,5%; vụ mùa năm 2017: 65,8%; vụ mùa năm 2016: 62,71%). Cơ cấu diện tích lúa chất lượng trong các năm gần đây liên tục tăng do đây là những giống lúa có chất lượng gạo ngon, được thị trường ưa dùng, dễ bán, giá bán cao hơn so với các giống lúa thuần, lúa lai.